Algemene voorwaarden Flexlokaal

Flexlokaal, KVK 70535833

Artikel 1 – Definities
1.1 In deze algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Flexlokaal: eenmanszaak, gevestigd aan het Antoniusplein 38 te Sneek
b. Gebruiker: degene, bedrijf of persoon, die een overeenkomst aangaat met Flexlokaal
c. Dienstverlening: verhuur van flexwerkplek
d. Faciliteiten: koffieapparaat, wifi internet, toilet faciliteiten en boekingssysteem;
e. Dagdeel: een aaneengesloten periode van maximaal 4 uur;
f. Dag: een aaneengesloten periode van maximaal 9 uur.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en offerte
2.1 Afwijken van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk (per e-mail). De
afwijkingen gelden alleen voor de in de e-mail genoemde overeenkomst.
2.2 De door Flexlokaal gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig
gedurende 30 dagen na dagtekening van de offerte / aanbieding.
2.2 Alle in de offerte of anderszins vermelde prijzen zijn exclusief btw.

Artikel 3 – De overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de voor akkoord
ondertekende overeenkomst of online ingevuld reservering door Flexlokaal is ontvangen.
3.2 Flexlokaal spant zich in om de faciliteiten ter beschikking te stellen, maar kan geen 100% garantie afgegeven voor permanente, ononderbroken en ongestoorde beschikbaarheid daarvan.
3.3 Gebruik van de gehuurde flexplek door andere personen is niet toegestaan, tenzij Flexlokaal van te voren hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.
3.4 Onderhoud en reparaties aan het gehuurde dan wel aan de faciliteiten, vinden zoveel mogelijk buiten kantooruren plaats. Indien dit niet mogelijk is, dan zal Flexlokaal het onderhoud dan wel de reparatie uiterlijk 24 uur voor aanvang aan gebruiker melden.
3.5 Indien meerdere malen het onze huisregels, de overeenkomst en / of algemene voorwaarden
zijn overtreden, heeft Flexlokaal het recht een reservering te weigeren.

Artikel 4 – Prijs en Betaling
4.1 Betaling van een factuur dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
4.2 Indien gebruiker de factuur niet of niet volledig heeft voldaan, dan is hij na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn van rechtswege in verzuim. Flexlokaal heeft dan het recht, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, vanaf de vervaldag gebruiker de wettelijke rente in rekening te brengen met eventuele incassokosten tot op de datum van algehele voldoening.
4.3 Flexlokaal is bevoegd een (aanvullende) zekerheid of borgstelling van Gebruiker te eisen.

Artikel 5 – Opschorting en ontbinding
5.1 Flexlokaal is gerechtigd al haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden als:
a. gebruiker de verplichtingen uit de overeenkomst niet (geheel) nakomt;
b. het aannemelijk is dat gebruiker niet, niet volledig en/of niet tijdig aan een verplichting
jegens Flexlokaal zal (kunnen) voldoen;
c. gebruiker door de uitoefening van zijn bedrijf of uitingen daarvan, de naam van Flexlokaal aantast;
d. gebruiker handelingen verricht of gedragingen uit welke in strijd zijn met de wet. Opschorting
en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigen.
5.2 Daarnaast is Flexlokaal bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van
de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
5.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Flexlokaal op Gebruiker
onmiddellijk opeisbaar. Indien Flexlokaal de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haaraanspraken uit wet en overeenkomst.
5.4 Flexlokaal is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting en / of ontbinding voortvloeiende schade, van welke aard ook, voor Gebruiker of derden. Flexlokaal behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 – Zorgplicht en geheimhouding
6.1 Flexlokaal zal bij het aanbieden van de dienstverlening voor gebruiker de grootst mogelijke
zorgvuldigheid aangaande de belangen van gebruiker in acht nemen.
6.2 In het bijzonder draagt de gebruiker zorg voor het gehuurde voldoet aan de geldende wet- en
regelgeving.
6.3 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van de overeenkomst of op andere wijze van elkaar hebben verkregen. Flexlokaal is tevens verplicht tot geheimhouding van de verkregen resultaten door verwerking van de door gebruiker ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. De verplichtingen van Flexlokaal geldt ook voor de door Flexlokaal ingeschakelde derden.

Artikel 7 – Klachten
7.1 Klachten over de factuur of de dienstverlening dienen, op straffe van verval, schriftelijk en
binnen 14 dagen na factuurdatum kenbaar gemaakt te worden.
7.2 Gebreken aan het gehuurde dienen direct aan Flexlokaal gemeld te worden.
7.3 Een klacht schort de betalingsverplichting van gebruiker niet op.
7.4 De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
7.5 Indien een klacht gegrond is, dan zal Flexlokaal er alles aan doen om de overeenkomst na te komen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van Flexlokaal, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordtgedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroeps/bedrijfs -aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico van Flexlokaal. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Flexlokaal beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de onderhavige overeenkomst.
8.2 Flexlokaal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Flexlokaal is uitgegaan van door of vanwege gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
8.3 Flexlokaal is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de gang van zaken in de onderneming van gebruiker, gederfde winst, gemiste besparingen en
gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, of veroorzaakt door uitvoering van de
overeenkomst.
8.4 Flexlokaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen of onrechtmatige
daden van door Flexlokaal ingeschakelde derden of voor schade die hiermee in verband staat.
8.5 Gebruiker vrijwaart Flexlokaal voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door Flexlokaal aan gebruiker geleverde diensten.
8.6 De ruimte is verzekerd tegen brand, storm, en inbraakschade. De door gebruiker
meegebrachte goederen vallen niet onder deze verzekering.
8.7 Flexlokaal is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan eigendommen van gebruiker.
8.8 Flexlokaal is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken die zij niet kende of behoorde te kennen bij het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 9 – Overmacht
9.1 Wanneer Flexlokaal haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van externe oorzaken en omstandigheden (voorzien of niet voorzien) die redelijkerwijs niet aan Flexlokaal kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Flexlokaal alsnog in staat is deze naar tevredenheid na te komen. Daarnaast heeft Flexlokaal in dat geval het recht de overeenkomst (gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen, zonder dat Flexlokaal tot enige schadevergoeding is gehouden.
9.2 Onder overmacht wordt in de algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop Flexlokaal geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Flexlokaal niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Flexlokaal, ziekte, overlijden en arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
9.3 Indien Flexlokaal bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, dan is zij gerechtigd het al
verrichte deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 10 – Verplichtingen Gebruiker
10.1 Gebruiker dient zich te houden aan de regels zoals deze in het huisreglement zijn neergelegd.
10.2 Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, toegebracht aan gebouw en/of inventaris van
Flexlokaal, door gebruiker of door een door gebruiker toegelaten personen, tijdens de huurperiode. Gebruiker is verantwoordelijk voor het gedrag van meegenomen of toegelaten personen.
10.3 Flexlokaal is niet aansprakelijkheid voor vermissing, diefstal of beschadiging van de eigendommen van gebruiker. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigendommen.
10.4 Indien Flexlokaal post aanneemt voor gebruiker, is dit voor risico van gebruiker. Flexlokaal heeft een zorgplicht met betrekking tot het aannemen en bewaren van de post. Flexlokaal zal geen post in ontvangst nemen die onder rembours wordt aangeboden. Flexlokaal heeft daarnaast het recht om niet opgehaalde post terug te sturen of om te weigeren post in ontvangst te nemen wanneer deze in hoeveelheden wordt aangeboden die zij onredelijk acht.
10.5 Het gehuurde mag alleen gebruikt worden voor bedrijfsmatige doeleinden, zoals deze in de
overeenkomst genoemd staat. Gebruiker dient een uittreksel uit het handelsregister aan Flexlokaal te geven wanneer hij hier om vraagt.
10.6 Gebruiker dient het gehuurde achter te laten in goede staat, zoals hij deze bij aanvang van de huurperiode aantrof.
10.7 Het is Gebruiker niet toegestaan het gehuurde te onderverhuren tenzij anders
overeengekomen.
10.8 Gebruiker vrijwaart Flexlokaal tegen alle aanspraken van derden.
10.9 Gebruiker dient brandblusvoorzieningen, vluchtwegen en nooddeuren in het pand vrij te
houden.
10.10 Gebruiker dient geen zaken achter te laten in het pand na afloop van de huurperiode. Indien Gebruiker dit wel doet, is Flexlokaal gerechtigd deze zaken te vernietigen of weg te gooien.

Artikel 11 – Slotbepalingen
12.1 Flexlokaal is bevoegd wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
12.2 Op elke overeenkomst tussen gebruiker en Flexlokaal is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
12.3 Verschillen van mening tussen Flexlokaal en gebruiker worden zoveel mogelijk langs minnelijke
weg opgelost.
12.4 Elk geschil tussen gebruiker en Flexlokaal, wordt naar keuze van Flexlokaal voorgelegd aan de bevoegde rechter.
12.5 Van een geschil zoals bedoeld in het vorige lid is sprake wanneer één van de Partijen dat stelt.
12.6 Naast de algemene voorwaarden zijn ook onze huisregels van toepassing.
12.7 De algemene voorwaarden treden in werking op 1 september 2020.